dvv international in South East Europe
 
 
Naslovna
CONFINTEA VI na Delu

U decembru 2009, održana je šesta CONFINTEA konferencija o obrazovanju odraslih. Cilj konferencije bio je (i još uvek je) jačanje ideje: "život i učenje za održivu budućnost; snaga učenja odraslih". Kako bi se postigao ovaj cilj, napravljeno je nekoliko opštih preporuka, zajedno sa listom smernica za organizacije i institucije koje su aktivne u oblasti obrazovanja odraslih. Dokument koji sadrži smernice i preporuke vezane za pitanja pismenosti odraslih, politike, upravljanja, finansiranja, participacije, inkluzije, jednakosti i kvaliteta, nazvan je Belém Framework for Action (Belemski okvir za akciju).

Iako je Belém Framework for Action dobio pohvale zbog toga što obuhvata širok opseg problema, takođe je bio i predmet kritika. Jedna od osnovnih kritika ovog dokumenta odnosi se na to što je previše globalan. Drugim rečima, smernice i preporuke treba da budu fokusirane i implementirane na regionalnom i nacionalnom nivou. Imajući to u vidu, CONFINTEA VI na Delu je oformljena sa ciljem da učini Belém Framework in Action vidljivijim, dinamičnim i pristupačnim oraganizacijama i ljudima aktivnim u oblasti obrazovanja odraslih u jugoistočnoj Evropi. Može se posmatrati kao pretvaranje globalnih smernica Belemskog okvira za akciju u konkretnije smernice o tome šta uraditi da bi se unapredilo celoživotno učenje u regionu.

Još jedan problem je to što se obrazovanje odraslih i celoživotno učenje smatra nečim što je rezervisano samo za starije i besposlene ljude. Zbog toga CONFINTEA VI na Delu ima za cilj promovisanje percepcije obrazovanja odraslih i celoživotnog učenja kao dinamičkih koncepata, kao procesa učenja i ličnog razvoja koji se odvija iz dana u dan tokom čitavog života osobe.

 
<<<